Hành vi cưỡng ép và cản trở kết hôn bị xử lý như thế nào?