Luật thừa kế không có di chúc được quy định ra sao?