Ý nghĩa giáo lý hôn nhân và gia đình cùng mối quan hệ pháp luật